မနက္က ေသာင္းက်န္းသူမ်ားမွ အ႐ွင္ဖမ္း ႏွိပ္စက္ မ်က္လုံးေဖာက္ပစ္သတ္ခံခဲ့ရေသာ တပ္မေတာ္သား၂ ဦး

မနက္က ေသာင္းက်န္းသူမ်ားမွ အ႐ွင္ဖမ္း ႏွိပ္စက္ မ်က္လုံးေဖာက္ပစ္သတ္ခံခဲ့ရေသာ တပ္မေတာ္သား၂ ဦး RIP ပါရဲေဘာ္

 

မနက္က ေသာင္းက်န္းသူမ်ားမွ အ႐ွင္ဖမ္း ႏွိပ္စက္ မ်က္လုံးေဖာက္ပစ္သတ္ခံခဲ့ရေသာ တပ္မေတာ္သား၂ ဦး RIP ပါရဲေဘာ္

 

 

မနက္က ေသာင္းက်န္းသူမ်ားမွ အ႐ွင္ဖမ္း ႏွိပ္စက္ မ်က္လုံးေဖာက္ပစ္သတ္ခံခဲ့ရေသာ တပ္မေတာ္သား၂ ဦး RIP ပါရဲေဘာ္

 

Source – Nyen Htet Kyaw

Medialann is your news, entertainment, music fashion website. We provide you with the latest breaking news and videos straight from the entertainment industry.